Нов проект на КРС за подобряване на дейностите по регулиране, контрол и административно обслужване

На 15 декември 2021 г., от 10:00 ч., се проведе онлайн заключително информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.010-0001 “Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на Комисията за регулиране на съобщенията за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Проектът е заложен като мярка 74 в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г. и изпълнението му пряко допринася за изпълнение на целите на Стратегията.

Събитието беше открито от председателят на КРС Иван Димитров, който представи приоритетите и целите на Комисията, както и основната цел на проекта – създаване на необходимите условия за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване от страна на КРС в качеството й на независим регулаторен орган.

Специфични цели на проекта са следните:

  • Подобряване на контролната и регулаторна дейност на КРС чрез изграждане/надграждане на информационни системи и регистри
  • Осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на електронни съобщителни услуги
  • Подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса
КРС

Ръководителят на проекта и координаторите по отделните дейности представиха изпълнението по проекта, размера на изразходените средства и запознаха участниците в събитието с постигнатите резултати. В представянето беше акцентирано върху важни дейности, свързани с подобряване на контролната и регулаторна дейност на КРС чрез изграждане/надграждане на информационни системи и регистри, осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на електронни съобщителни услуги и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

По време на проеведеното заключително събитие бяха представени постигнатите резултати по отделните дейности на проекта:

  • изградения механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет;
  • надградената информационна система „Лицензиране и регистри“ на КРС и разработения нов модул „Жалби“;
  • изградения инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги;
  • разработения механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг

Запис на събитието: https://crc.bg.live/

За да видите пълна пълна презентация, описваща целите, дейностите и резултатите по проекта натистнете тук.