РЕГУЛАЦИИТЕ

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 

РЕГУЛАТОРНА ПИРАМИДА

 

СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Световната здравна организация (СЗО) изследва, наблюдава и оценява риска от различните електромагнитни излъчвания, в които влизат и тези от мобилните мрежи и устройства. Това е легитимната институция, която може да се произнася за различните здравословни ефекти, които радиовълните могат да предизвикат. Затова тя е и световното тяло, с чиито решения и препоръки се съобразяват повечето държави по земното кълбо. СЗО използва научните заключения на ICNIRP, при задаване на лимитите за електромагнитни излъчвания.

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейският съюз налага през последните 20 години доста стриктна регулаторна политика в редица сфери. Една от най-контролираните, при която Брюксел се намесва силно и наблюдава изкъсо са телекомите. България, като част от Обединена Европа се съобразява с взетите решения на наднационално ниво. Освен Европейската комисия и Европейския парламент, друг важен орган е Организацията на европейските телеком регулатори (BEREC), която обединява всички национални регулатори в Съюза. Подобно на СЗО, Брюксел също използва научните заключения на ICNIRP, при задаване на лимитите за електромагнитни излъчвания. Отделните държави могат да приложат и по-стриктни нива, но не могат да ги надвишават.

ICNIRP

 

Международната комисия за предпазване от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) е неправителствена и независима организация, която има за цел да изследва ефектите от електромагнитния сепктър на нейонизиращите лъчения. Към тях спадат и радиовълните, като институцията вече няколко десетилетия публикува своите препоръки за безопаност, включително и максималните лимити за излъчвания на мобилните мрежи и устройства. През последните няколко години те са преразглеждани няколко пъти, като през 2019 г. са взети предвид и някои особености на 5G технологията. Държавите по света използват за отправна точка техните ограничения.

Coat_of_arms_of_Bulgaria

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Българското правителство се съобразява първо с решенията на Европейския съюз по отношение на регулациите на телекомите и електромагнитните излъчвания и второ – прилага собствена нормативна рамка, за там където такива няма на ниво Брюксел. При първия случай може да дадем за примери премахването на роуминга в рамките на Стария континент, пониженията на цените за терминиране (на едро) между операторите, както и разпределенията на честотите за 5G. Самото отдаване на последните на търг, определяне на тарифите е вече задача на местните регулатори и институции. Както и дали да има по-стриктни лимити за излъчване или какви да са процедурите по замервания и сторителни разрешителни. За някои действия, като одобрение на тарифите за честотите, трябва решение на Министерски съвет.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) разполага с основния ресор за телекомуникациите в България. Към него работи и централния регулатор на сектора – Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) разполага с основния ресор за телекомуникациите в България. Към него работи и централния регулатор на сектора – Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Министерството на здравеопазването (МЗ) следи за безопасността на излъчванията на мобилните мрежи и на целия електромагнитен фон. От държавното ведомство зависят определянето на лимитите на излъчвания, процедурите, мониторинга и контрола, както и закондателните инициативи свързани с тази област.

РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ

 

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) отговарят за следенето, мониторинга и замерванията на мобилните станции. Тяхната задача е да гарантират, че електромагнитният фон в страната е в рамките на определените от закона граници.

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

 

Националният център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е институцията, която определя препоръките и разполага с научния капацитет, за да осигури максимална безопасност при разгръщането на мобилните мрежи в страната. НЦОЗА също така работи в тясно сътрудничество с РЗИ-та, за процедурите, методологията и обученията при замервания на електромагнитния фон.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е ведомството, което определя режимите за физическото изграждане на мобилните мрежи. Облекчаването на разрешителната рамка при модернизация на вече съществуващи обекти е ключов фактор за развитие на 5G.

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е регулаторът, който следи изпълнението на различните строителни разрешения, проекти и др. за осигуряване на безопасното функциониране на различните обекти, в това число и тези на мобилните оператори.