КРС прие годишни доклади за електронните съобщения и анализ на пазара на пощенски услуги за 2020 година

Комисията за регулиране на съобщенията на  своето заседание на 24.06.2020г., прие Годишен доклад за електронните съобщения и Годишен доклад-анализ на пазара на пощенските услуги за 2020 година.

Двата доклада отразяват изпълнението на политиките в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги и политиката по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България през 2020 година.

Годишните доклади съдържат информация, свързана  с обема и структурата на пазара на електронни съобщения и пощенския пазар, дейностите по управление на ограничените ресурси, регулирането и мониторинга на пазарите на електронни съобщения, развитието на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър, обезпечаване на пощенската сигурност и др. В докладите са набелязани и основните цели и приоритети на КРС в бъдеще.

Пълната информация от докладите може да бъде намерена на интернет страницата на Комисията (www.crc.bg), рубрика „За нас“ > „Годишни доклади на КРС“.

Докладът също може да намерите тук: AR_CRC_2020_22.06.2021