Семинар на BEREC по 5G мрежи и услуги – 3 юни 2021 г.

„Новите 5G бизнес модели и диверсификацията на веригата за доставки ще окажат най-сериозно влияние върху конкуренция и бъдещата регулация“ – това беше общото мнение на участниците в онлайн семинар по 5G мрежи и услуги, организиран на 3 юни 2021 г. от BEREC – органът на европейските телекомуникационни регулатори.

Семинарът се проведе в контекста на текущата работа на BEREC по въздействието на 5G върху регулацията.

През декември 2020 г., BEREC прие 5G радар, идентифициращ регулаторните аспекти, които трябва да бъдат разгледани и приоритизирани в контекста на навлизането на 5G технологията, според очакваният времеви хоризонт. Семинарът е част от работната програма на регулатора за 2021 г., като резултатът от неговото провеждане ще бъде обобщен доклад, който трябва да бъде приет на пленарното заседание на органа през  септември тази година.

Участниците, включително мобилни оператори (MNO), оператори на виртуални мобилни мрежи (MVNO), доставчици на услуги по колокация, доставчици на оборудване, експерти участващи в 5G проекти и изпитания, обсъдиха бъдещето на 5G екосистемата и очакваното темпо на иновации.

Бен Врешнер (Vodafone) подчерта, че секторът за комуникационна свързаност, който е силно регулиран, вече не е самостоятелен сектор, а е част от по-широка дигитална екосистема. За да може да се реализира пълноценна свързаност на всички и навсякъде, ще бъде важно да бъде разглеждана цялата тази екосистема и истински тесните места в нея, а не да се продължава с настоящия подход за регулиране само на една част от нея.

Г-н Врешнер добави, че в контекста на моделите за разходи в мобилни мрежи и услуги е необходимо да се отчете, че развитието на 5G технологиите ще доведе до това, да се обособят различни категории пренос на данни.

За регулаторните органи ще бъде важно да отчетат и въздействието върху други сфери на икономиката, ползващи различни типове 5G услуги за пренос на данни (напр. подобрена мобилна широколентова връзка, IoT, ниска латентност и др.).

Той също така отбеляза, че използването на Open Radio Access Network (мрежа за отворен радиодостъп), която позволява комбинацията от хардуер и софтуер от различни доставчици, е възможност, представляваща голям интерес. Това би увеличило конкуренция в частта от веригата за доставки на 5G оборудване.

Следователно, в този контекст, ще бъде важно за европейския цифров суверенитет, да бъдат проведени задълбочени изследвания и реализирани високотехнологични разработки, като е необходимо и засиленото участие и на правителствата.

Жак Бонифай (Transatel, глобален MVNO) отбеляза, че 5G първоначално ще се фокусира върху интернет на нещата (IoT) и ще използва както публични, така и частни мрежи. Условията за достъп в държавите-членки обаче са много различни и това може да подейства като бариера както за MVNO, така и за по-малки MNO. Г-н Бонифай изрази мнение, че е необходимо въвеждането на обслужване на едно гише, организирано на ниво ЕС, за кандидатстване за право за използване на спектъра.

Рене Самър (Ericsson) заяви, че „разнообразието“ на доставчиците следва да се разглежда както от гледна точка на търсенето, така и от гледна точка на предлагането. Той добави, че пазарните дялове са последица от търговските решения на операторите и не отразяват броя на отделните доставчици и техния дял от останалия пазар.

Представителят на производителя на оборудване отбеляза, че нарастващата „отвореност“ по отношение на радиооборудването е тенденция, наблюдавана от няколко години. Предвид това, политиците трябва да разгледат „разнообразието“ на доставчиците в контекста на пълната верига за доставки, обхващаща всички слоеве на 5G екосистемата.

Представителите на бизнеса, предоставящ инфраструктура за 5G мрежи подчертаха предимствата на модела на неутрален оператор на инфраструктура и съоръжения, който предоставя отворен достъп за мобилни оператори – трети страни.

Те подчертаха, че ЕС се нуждае от споделена безжична инфраструктура, по-бързо пускане на 5G мрежи в експлоатация и финансиране на тяхното разгръщане.

Беше отправена препоръка към политиците за съсредоточаване върху навременната наличност на спектъра. Наред с това беше подчертано, че моделът на неутрален достъп до инфраструктура и съоръжения не трябва да бъде повлиян от прегледа на условията за широколентовия достъп, определени от Директива за намаляване на разходите, тъй като доставчиците на инфраструктура вече масово предлагат достъп при публични и прозрачни условия.

Експерти участващи в 5G проекти и изпитания обсъдиха въпроси, свързани с темповете за въвеждане на иновации в различните сектори, обслужвани от 5G мрежи.

Беше разгледано използването на възможностите на 5G технологията в различни дейности като автоматизирана мобилност, индустриално въвеждане на интернет на нещата (IoT), интелигентни мрежи, електронно здравеопазване, пристанищна и морска логистика и др.

Надделя мнението, че различните сектори имат различни степен на готовност за използване на новите възможности. Някои сектори, като автомобилната автономност и индустриалният интернет на нещата, вече са близо до пазара, но за други услуги ще е необходимо значително повече време.

В заключение, всички участници изразиха увереност, че техните мнения и предложения ще намерят място в обобщения доклад, който BEREC ще приеме тази година.