Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е националният регулаторен орган, който осъществява контрол и регулации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги. Съобразно българското и европейското законодателство, Комисията се стреми да насърчава конкуренцията на съобщителните пазари в страната. КРС работи за увеличаване на инвестициите в сектора на съобщенията, развитие на новите технологии и защита на потребителите в България.

Обемът на пазара на електронните съобщения в България бележи значителен и постоянен ръст в последните вече 3 години. Интересно е, че този период бележи и навлизането и внедряването на 5G технологията у нас. През пролетта КРС проведе търг за разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz c национално покритие. В резултат бяха раздадени три честоти за срок от 20 години, а общата им стойност възлиза на 13 400 000 лв.

Безспорно 5G ще окаже чувствително въздействие върху потребителите, давайки невиждана скорост и качество на връзката. Реалните ползватели и печеливши от навлизането на технологията обаче ще бъдат бизнесът, индустрията и общините. Най-силен ще е очакваният ефект на 5G в производството, що се отнася до процесите по автоматизация и подобряване на ефективността. Технологията ще направи възможни автономните автомобили, електронното здравеопазване и телемедицината, интелигентното земеделие, дигиталното образование и много други процеси, водещи до значителен икономически растеж.

Като всяка нова технология, 5G мрежата е обект на подробни изследвания и регулации от международни организации. Международната комисия за предпазване от нейонизираща радиация (ICNIRP) публикува мащабно проучване на новата технология, според което няма научни доказателства за съществуващи рискове за здравето, предизвикани от използването на 5G мрежи. Европейският съюз препоръчва максимални граници на експозиция с голям коефициент на сигурност, които според изчисленията на Световната здравна организация (СЗО) са 50 пъти по-ниски от нивата на емисии, при които може да започне да се наблюдава въздействие върху здравето.