КРС прие решения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz

На свое заседание, проведено на 11 май 2021г., Комисията за регулиране на съобщенията прие решения за издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz на трите мобилни оператора, участвали в търга – „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  и „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. Разрешенията, издадени в резултат на проведения през месец април тази година търг с тайно наддаване за предоставяне на радиочестотен спектър в този обхват са с национално покритие, са за срок от двадесет години.

С предоставянето на спектъра се създават условия за навлизане на нови технологии на българския пазар, с достатъчна гъвкавост за осигуряване  на настоящи и бъдещи безжични широколентови услуги. Услугите включват такива, базирани на 5G мрежи и добра конкурентна среда, което е предпоставка за предоставяне на нови качествени услуги на потребителите.

С това Комисията приключи първия етап от предоставянето на радиочестотен спектър в така наречените пионерни ленти за 5G (700 MHz, 3.6 GHz и 26 GHz), определени от Европейската комисия.

КРС ще продължи да наблюдава действията на мобилните оператори по изпълнение на условията за ползване на предоставения честотен ресурс.