Решение на КРС номер 94 за приключена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Решение №94 от 10.03.2021

РЕШИ:

1. Обявява за приключена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие, обявен с Решение № 36 от 28 януари 2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), поради това че броят на подадените заявления е равен на броя на разрешенията, които са предмет на решението.

2. Настоящото решение да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на КРС.

Мотиви:

Със свое Решение № 36 от 28.01.2021 г. (обн. ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2021 г.) Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), обяви търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги със срок 20 (двадесет) години.

Съгласно т. 5.1 от Решение № 36/28.01.2021 г. срокът за подаване на заявления беше до 17.30 часа на 25.02.2021 г.

До изтичане на посочения срок в КРС бяха подадени три заявления, както следва:

1. „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – с вх. № 19-00-4/25.02.2021 г.:
2. „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – с вх. № 19-00-5/25.02.2021 г.;
3. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД – с вх. № 19-00-6/25.02.2021 г.

Подадените заявления бяха разгледани от експертна комисия, определена с решения № № 75/18.02.2021 г. и 88/25.02.2021 г.

При прегледа на подадените заявления бе констатирано, че предприятията са заявили следния честотен ресурс:

• Честотна лента 3500-3600 MHz (общо 100 MHz) е посочена само в заявлението на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД;

• Честотна лента 3600-3700 MHz (общо 100 MHz) е посочена в заявленията на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД;

• Честотна лента 3700-3800 MHz (общо 100 MHz) е посочена в заявленията на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

С писмо вх. № 10-00-317/08.03.2021г. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (БТК) изменя подаденото от него заявление за участие в търга (вх. № 19-00-6/25.02.2021 г.), като променя заявените от него честотни ленти.

Експертната комисия единодушно прие, че изменението в заявление вх. № 19-00-6/25.02.2021 г. е недопустимо поради факта, че е подадено след определения срок и искането на БТК с вх. № 10-00-317/08.03.2021 г. не следва да се разглежда от експертната комисия по реда на приетите от КРС правила, част от тръжните книжа, одобрени с Решение № 47/04.02.2021 г.

Съгласно изискванията на Раздел I „Предмет на търга“ от приетите с Решение № 47 от 4.02.2021 г. на КРС тръжни книжа:

Предмет на търга е издаването на три разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги.

В случай, че за дадена лента е подадено само едно заявление, търг за предоставяне на тази лента не се провежда и Комисията за регулиране на съобщенията издава разрешение на заявителя по реда на чл. 100, ал. 5 от ЗЕС.

На всеки спечелил участник в търга ще бъде издадено само едно разрешение.

Видно от подадените заявления, за честотна лента 3500-3600 MHz е подадено само едно заявление от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

Съгласно т. 6 от Раздел I. „Предмет на търга” от тръжните книжа, утвърдени с Решение № 47/04.02.2021 г., в случай, че за дадена лента е подадено само едно заявление, търг за предоставяне на тази лента не се провежда и КРС издава разрешение на заявителя по реда на чл. 100, ал. 5 от ЗЕС. В тази връзка е налице хипотезата на т. 6 от Раздел I. „Предмет на търга” от тръжните книжа, утвърдени с Решение № 47/04.02.2021 г. и на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД следва да бъде издадено разрешение за радиочестотна лента 3500-3600 MHz.

Предвид издаването на разрешение на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, при разглеждането на броя на подадените заявления за останалите ленти се стига до следния извод:
При издаването на разрешение на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД за радиочестотна лента 3500-3600 MHz, за радиочестотна лента 3600-3700 MHz остава подадено заявление единствено от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Съгласно т. 7 от Раздел I. „Предмет на търга” от тръжните книжа, утвърдени с Решение № 47/04.02.2021 г., на всеки спечелил участник в търга ще бъде издадено само едно разрешение. Това условие на процедурата гарантира, че никой участник няма да акумулира спектър, повече от предвидения с Решение № 36/28.01.2021 г., с което практически да придобие 200 или повече МHz от наличния радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz. В същия смисъл е т. 3.1.6. от Решение № 36/28.01.2021 г. като условие за допустимост в състезателната процедура. Приложението на т. 6 от Раздел I. „Предмет на търга” във връзка с т. 7 от същия раздел от тръжните книжа, утвърдени с Решение № 47/04.02.2021 г., изисква от КРС да разгледа заявлението на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД като отчита решението за издаване на разрешение на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, с което последният заявител не може да участва в състезателната процедура.

Противното тълкуване би означавало да се допусне до участие „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, независимо че е получило разрешение за радиочестотна лента 3500-3600 MHz и съгласно условията на състезателната процедура не може да получи повече от едно разрешение (вкл. чрез свързано лице). Провеждането на състезателна процедура за радиочестотна лента 3600-3700 MHz ще заобиколи т. 6 и т. 7 от Раздел I. „Предмет на търга” от тръжните книжа, утвърдени с Решение № 47/04.02.2021 г. и т. 3.1.6. от Решение № 36/28.01.2021 г.

С оглед на гореизложеното, видно е, че е налице е хипотезата на т. 6 от Раздел I. „Предмет на търга” от тръжните книжа, утвърдени с Решение № 47/04.02.2021 г., и на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД следва да бъде издадено разрешение за радиочестотна лента за 3600-3700 MHz.

Предвид издаването на разрешение на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД за радиочестотна лента 3500-3600 MHz и на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за радиочестотна лента 3600-3700 MHz, за радиочестотна лента 3700-3800 MHz остава подадено заявление единствено от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Относими са мотивите, изложени по-горе, като е налице хипотезата на т. 6 от Раздел I. „Предмет на търга” от тръжните книжа, утвърдени с Решение № 47/04.02.2021 г. и на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД следва да бъде издадено разрешение за заявената от него радиочестотна лента 3700-3800 MHz.

Разпределените по гореизложения начин честотни ленти съвпадат напълно с определените към момента за ползване честотни ленти, предоставени на трите предприятия с временни разрешения, което допълнително ще облекчи прехода от временни към постоянни разрешения.

Съгласно разпоредбата на чл. 100, ал. 5 от ЗЕС в случай, че броят на подадените заявления е по-малък или равен на броя на разрешенията, които са предмет на търга, комисията с решение обявява процедурата за приключила и в 10 – дневен срок издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

В тридневен срок след приемането на решението, за обявяване на процедурата за приключила комисията го изпраща в Държавен вестник за обнародване в 5 – дневен срок от получаването му.