Решение на КРС номер 93 за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz

Решение №93 от 04.03.2021

      На основание чл. 37, ал. 4 от Закона за електронните съобщения, във връзка с Решение № 428 от 17.12.2020 г. на Комисията за регулиране на съобщенията

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШИ:

      1. Приема резултатите от проведените обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz.
2. Нови обществени консултации за установяване на интереса на предприятията за придобиване на радиочестотен спектър в обхват 26 GHz да бъдат планирани до края на 2022 г.
  3. Постъпилите становища, ведно с решението и мотивите към него да бъдат публикувани на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет.

Мотиви:

      Съгласно чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му.
Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) преди приемане на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитието на електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) провежда обществени консултации.
В тази връзка и с оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и консултативност, залегнали в разпоредбите на ЗЕС, със свое Решение № 428/17.12.2020 г. КРС откри процедура за обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz.
В рамките на определения 45-дневен срок от датата на публикуване на съобщението за откриване на процедурата, в КРС постъпиха следните становища :

писмо вх. № 10-00-148Е/08.02.2021 г. от „А1 България“ ЕАД (А1) (част от информацията е обявена като търговска тайна);

писмо вх. № 10-00-151Е/08.02.2021 г. от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК);

  писмо вх. № 10-00-157/09.02.2021 г. от „Теленор България” ЕАД (Теленор) (срокът за подаване на становищата е 08.02.2021 г.).

      Обобщените становища и мотивите са дадени, като Приложение към настоящото решение.

    След направен анализ на постъпилите становища, представени в рамките на обществените консултации, считаме следното:

  По отношение на интереса към получаване на спектър в обхват 26 GHz за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, включително 5G.

Всички, участвали в обществените консултации, предприятия заявяват принципен интерес към получаване на спектър в обхват 26 GHz за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, включително 5G. При заявяване на конкретен и реален интерес за ползване на честоти от обхват 26 GHz, КРС ще предприеме съответните действия.

По отношение на минималното количество радиочестотен ресурс, според Вас, което е необходимо на едно предприятие и какво количество спектър бихте искали да Ви бъде предоставено, отчитайки възможностите за големината на честотните блокове съгласно Решение 2020/590/ЕС.

С предложения от КРС механизъм за съвместно използване на обхват 26 GHz чрез честотно разделяне, към настоящия момент могат да се осигурят:
– 7 непрекъснати блока от по 200 MHz;
– 2 непрекъснати блока от по 400 MHz;

Към настоящия момент намеренията на предприятията биха могли да бъдат удовлетворени като бъдат предоставени 2 непрекъснати блока от по 400 MHz и 3 непрекъснати блока от по 200 MHz.

В Доклад 303 е посочено, че минимално необходимата широчина на лентата за една мрежа е 400-500 MHz. Настоящото ползване на обхвата не позволява предоставянето на непрекъснат блок от 800 MHz. За да се осигури ползване на непрекъснат блок от 800 MHz е необходимо преразглеждане на разпределението и начина на ползване на обхват 26 GHz.

 По отношение на желанието за предоставяне на честотен ресурс от обхват 26 GHz.

Реалното използването на обхват 26 GHz за 5G мрежи зависи от реалния интерес на предприятието, което към настоящия момент не може да се прецени практическата нужда от ползването на обхват 26 GHz.

      По отношение на това какви разрешения трябва да бъдат издадени – с национално и/или регионално (локално) покритие.

Към настоящия момент КРС предвижда предоставяне на спектър в обхват 26 GHz да бъде с национално покритие предвид настоящото ползване на спектъра, както и обсъжданията по време на актуализацията на Тарифата за таксите, които се събират от КРС.

  По отношение на използването на радиочестотна лента 24.25 – 27.5 GHz за вътрешносградно покритие и изграждането на така наречените „горещи точки“ (hot spots).

КРС счита, че обхват 26 GHz може да се използва за вътрешносградно покритие и изграждането на така наречените „горещи точки“ (hot spots).

  По отношение на осигуряването на условия за въвеждане на 5G в обхват 26 GHz имате ли намерение да осъществите миграция на съществуващите си мрежи в този обхват към други обхвати или да прекратите тяхното действие? Ако имате такива намерения, моля да ни посочите в какви срокове планирате да бъде осъществена тази миграция.

Съгласно чл. 4 от Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784, изменено с Решение 2020/590/ЕС, държавите членки могат да позволят безпроблемната работа на фиксираните мрежи в рамките на радиочестотната лента 24,25-27,5 GHz, ако наземните системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, могат да съществуват съвместно с тези мрежи чрез управлявано споделено използване на радиочестотния спектър.

В тази връзка е необходимо да се извършва редовно наблюдение на необходимостта от продължаване на експлоатацията на съществуващите, в това число и необходимостта от освобождаване на обхват 26 GHz изцяло за 5G мрежи.

В Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784, изменено с Решение 2020/590/ЕС, са определени условията за технологично неутрално използване на радиочестотния спектър в обхват 26 GHz. В решението са определени маски за границите на честотните блокове, които следва да се спазват при технологично неутрално използване на обхвата. В тази връзка, за да се използва спектъра в обхват 26 GHz едновременно за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, включително 5G и от мрежи от неподвижна радиослужба е необходимо да се спазват определените в решението маски и от двата вида мрежи.

      По отношение на намеренията за ползване на радиочестотен спектър от обхват 26 GHz след изтичане на издадените разрешения.

В Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784, изменено с Решение 2020/590/ЕС, са определени условията за технологично неутрално използване на радиочестотния спектър в обхват 26 GHz. В решението са определени маски за границите на честотните блокове, които следва да се спазват при технологично неутрално използване на обхвата. В тази връзка, за да се използва спектъра в обхват 26 GHz едновременно за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, включително 5G и от мрежи от неподвижна радиослужба е необходимо да се спазват определените в решението маски и от двата вида мрежи.

Съществуващите мрежи в обхват 26 GHz са разположени на територията на цялата страна, поради което КРС е предложила в своята позиция прилагането на метода за разделяне по честота, с цел защита работата на тези мрежи.

При желание от страна на предприятието за миграция на съществуващите мрежи към други обхвати и при необходимост, КРС ще предприеме действия за изготвяне на план за миграцията на мрежите от неподвижна радиослужба.

Съгласно чл. 4 от Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784, изменено с Решение 2020/590/ЕС, държавите членки могат да позволят безпроблемната работа на фиксираните мрежи в рамките на радиочестотната лента 24,25-27,5 GHz, ако наземните системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, могат да съществуват съвместно с тези мрежи чрез управлявано споделено използване на радиочестотния спектър.

В тази връзка е необходимо да се извършва редовно наблюдение на необходимостта от продължаване на експлоатацията на съществуващите, в това число и необходимостта от освобождаване на обхват 26 GHz изцяло за 5G мрежи.