Европейската комисия представя ново проучване за наблюдение на потоците от данни в ЕС

Комисията публикува проучване, в което се картографира и оценява обемът на данните, постъпващи в основните облачни инфраструктури в 27-те държави членки, Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство.

Проучването предоставя преглед на обема и видовете входящи и изходящи потоци от данни в облака по икономически сектори, местоположение, размер на предприятията и вид на облачните услуги. Лицата, отговорни за разработването на политики и вземането на решения, както и бизнес лидерите и публичните администрации могат да го използват като отправна точка за подпомагане на вземането на решения по отношение на бъдещи търговски споразумения, индустриални решения и инвестиции в облачни услуги.

Разработена е нова методология за количествено определяне на потоците от данни за целите на проучването. Резултатите показват, че през 2020 г. най-големите потоци от данни идват от сектора на здравеопазването, а Германия регистрира най-голям обем входящи данни. В доклада също така се оценява, че до 2030 г. потокът от данни, произтичащ от европейските предприятия, ще бъде 15 пъти по-голям, отколкото през 2020 г.

Освен това през тази година започна последващо проучване за оценка на икономическата стойност на входящите и изходящите потоци от данни в рамките на ЕС (освен техния обем), както и с трети държави като САЩ и Китай. 

Можете да прочетете пълното проучването тук.