Комисията за регулиране на съобщенията взе участие в 20-тото пленарно заседание на ERGP

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров и експерти от Комисията, взеха участие в 20-тото пленарно заседание на ERGP, проведено на 25 юни 2021 г. чрез видеоконферентна връзка.

По време на пленарната сесия беше обсъден и одобрен проекта на Работна програма на ERGP за 2022 г., структуриран в рамките на трите стратегически стълба на Средносрочната стратегия на ERGP за 2020-2022 г.: (1) Преразглеждане на пощенския сектор; (2) Насърчаване на по-конкурентен единен европейски пазар на пощенски услуги и (3) Укрепване правата на крайните потребители и осигуряване на ориентирана към потребителите универсална услуга.

Освен върху традиционния мониторинг на текущата работа по качеството на услугите, защитата на потребителите и основните показатели на пазара, през 2022 г. дейността на ERGP ще се съсредоточи върху възможния преглед на европейската регулаторна рамка в пощенския сектор и последващи оценки на пощенската директива, въздействието на онлайн платформите и новите бизнес модели върху конкуренцията в сектора, достъпа до пощенските мрежи и защитата на потребителите и променящите се нужди в контекста на бързо нарастващата електронна търговия, прилагането на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (ЕС) 2018/644, въздействието на промените в ДДС и митниците и проблемите на екологичната устойчивост.

Проектът на работна програма 2022 г. ще бъде представен от ERGP за обществена консултация за периода от 2-ри юли до 1-ви октомври 2021 г.

Пленарната сесия одобри и Доклад относно договорните взаимоотношения с потребителите на пощенски услуги (ERGP PL I (21) 10), който ще бъде представен за обществени консултации за периода от 2-ри юли до 12-ти септември 2021 г.