Изводите на учените за 5G

С

игурно сте засичали в глобалната мрежа различни постове, в които се посочват потенциалните вреди от мобилните комуникации. Особено покрай шума за разгръщането на 5G технологията, темата стана особено актуална. В повечето случаи, говорим за пълни заблуди, които дори не са подкрепени с научни доказателства. Все пак има и такива, по-аргументирани тези против мобилните мрежи, които цитират различни научни изследвания.

В същия момент доста учени и големи организации, като Световната здравна организация (СЗО) твърдят, че опасност няма и опасенията са преувеличени. Съответно изникват въпросите – какви изследвания има, какво показват те, защо големите институции предпочитат едни пред други?

Колко познати са радиовълните

Хората използват радиовълните от края на XIX век с навлизането на технологии, като радиото. Оттогава досега изкуствените източници и системите, които ги ползват се увеличават значително – радари, спътници, всякакъв тип безжична комуникация ги използва. Така в рамките на 120 години, ние живеем безпроблемно в повишен (спрямо няколко века назад) радиофон.

За обикновеният потребител това не му прави голямо впечатление допреди няколко десетилетия. Тогава източниците на радиовълни са много мощни, но разположени по-далеч от домовете им. Такива са радио и ТВ станциите, които излъчват в хиляди пъти по-мощни излъчвания, отколкото съвременни базови станции. Нещата се променят, когато започват да навлизат мобилните мрежи. Това се случва по света преди повече от 40 години – първата такава система е пусната в употреба през 1979 г. в Токио от NTT.

0
години
използваме радиовълните в нашето ежедневие
10000
изследвания са направени през последните 50 години
0
години
има масови мобилни клетъчни мрежи

За целият този период от време, технологията не само се развива, но и непрекъснато се изследва. Все повече фокус за учените представляват потенциалните негативни ефекти, които електромагнитните лъчения могат да доведат за човека и околната среда. Темата е чувствителна още от началото на XX век, когато има бум с експериментирането на йонизиращи лъчения (т.нар. радиация). Силното излагане на нея води до доказани и необратими негативни ефекти, рак и дори смърт.

Радиовълните се водят нейонизиращи, което им придава съвсем различни свойства, които са коренно различни от тези на йонизиращите. Първите са с много по-слаб интензитет и не могат да повлияят на атомно ниво, което да доведе до промяна на молекулите или на ДНК структурата. Само за тях и техните ефекти към момента има над 32 хил. публикувани научни изследвания. Включително и доста за милиметровите вълни (спектърът между 20 GHz и 100 GHz), които по принцип се водят по-малко изучавани.

Огромната бройка обяснява и защо, могат да се намерят изследвания, които подкрепят защитните на мобилните технологии, така и такива, които да поддържат тезата на противниците. Качеството е изключително важно, затова само някои от тях се използват от институциите и международните организации за оценка на риска.

Приетите заключения до момента

На базата на утвърдените от СЗО изследвания и рецензиите на стотици и хиляди трудове, организацията стига до следното заключение:

„Много изследвания са проведени през последните две десетилетия, затова дали мобилните телефони представляват потенциален здравен риск. Изводите към момента са, че няма доказани вредни ефекти от ползването на мобилните технологии“

„Много изследвания са проведени през последните две десетилетия, затова дали мобилните телефони представляват потенциален здравен риск. Изводите към момента са, че няма доказани вредни ефекти от ползването на мобилните технологии“

Световна Здравна Организация (СЗО)

Ако навлезем в малко повече детайли, научният консенсус може да се разгледа в няколко посоки:

1

Доказаният негативен ефект

Доказаният негативен ефект от нейонизиращите лъчения, включително и радиовълните, е загряването на тъканите. Учените са достигнали до консенсус, че ако се повиши телесната температура с повече от 1 градус по Целзий може да има краткотрайни и дълготрайни последствия.

2

Защитаващите ограничения

Учените и международните организации налагат максимални лимити за излъчвания на различните източници (базови станции, мобилни телефони, ТВ и радиостанции и др.). Те са съобразени така, че да не се постигне загряване на тъканите с повече от 1 градус по Целзий.

Насоките на Международната комисия по предпазване от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) налага ограничения, които са 50 пъти под потенциалните опасни стойности. В България, законовите лимити са дори между 45 и 100 пъти по-строги спрямо тези на международната общност.

3

Липса на доказателства

Няма ясни доказателства за други негативни ефекти освен термичния. Различни изследвания с доста лошо качество на научните трудове дават противоречиви данни за потенциално влияние върху нервната система, съня, работата на сърцето, мозъка или имунната система. Качествените изследвания за момента не откриват подобни ефекти.

4

Канцерогенни ли са мобилните мрежи

Радиовълните са характеризирани като „потенциално канцерогенни“ от IARC. Това означава, че съществува вероятност, да има връзка между този тип излъчвания и заболяванията от рак, но няма ясни доказателства за тях. Двете най-големи изследвания в тази насока – на NTP и Interphone, показват, че дори да има повишен риск от рак, то тя е налична при облъчвания много над препоръчаните и наложени лимити. Като на фокус са повече самите мобилни телефони, отколкото базовите станции.

5

Милиметровите вълни

Милиметровите вълни (между 30GHz и 100GHz) са по-малко изучавани, но за момента няма доказателства за повишен здравен риск. Като отново това важи ако се спазват съответните лимити на излъчване. По време на Студената война, СССР ги изследва значително за потенциални техни положителни свойства, като например за позлване при физиотерапия.

Критиките

Red and white tower of communications with a lot of different antennas under blue sky and clouds

Съществуват и няколко значителни критики, към настоящия научен консенсус. Най-значимата е, че сегашните регулации и ограничения за излъчване са изготвени на база на краткосрочно излагане. Доста специалисти смятат, че трябва да се изследват изключително дългосрочните ефекти при излагане на радиовълни – такива които са в рамките на десетилетия. Подобни експерименти, които да определят подобни въздействия са изключително сложни, скъпи, а според някои – дори трудноосъществими.

Поради липсата на такива, някои учени предлагат да се приемат още по-консервативни и ограничаващи норми за излъчване. Идеята е така да се повиши защитеността на регулациите и да се редуцира напълно дори теоретичния риск за здравето на човека. Това е и водещият аргумент на българските учени в запазването на много по-строгите лимити за излъчване в страната (между 45 и 100 пъти по-защитаващи от международно приетите).