5G и здравето: нови проучвания потвърждават безопасността на технологията

Петото поколение телекомуникационни технологии 5G е от основно значение за постигането на европейско гигабит общество до 2025 година. Целта е да се покрият всички градски райони, железопътни линии и основни пътища с непрекъсната безжична комуникация от пето поколение може да бъде постигната само чрез създаване на много гъста мрежа от антени и предаватели. С други думи, броят на базовите станции с по-висока честота и други устройства ще се увеличи значително.

Това повдига въпроса дали има отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда от по-високите честоти и милиарди допълнителни връзки, което според изследванията ще означава постоянно излагане на цялото население, включително на децата. Докато изследователите обикновено смятат, че такива радиовълни не представляват заплаха за населението, изследванията до момента не са насочени към постоянната експозиция, която 5G би въвело.

Съответно, част от научната общност счита, че са необходими повече изследвания за потенциалните отрицателни биологични ефекти на електромагнитните полета (ЕМП) и 5G, по-специално върху възможни ефекти за някои сериозни човешки заболявания. По-нататъшно съображение е необходимостта от събиране на изследователи от различни дисциплини, по-специално медицина и инженерство, за провеждане на по-нататъшни изследвания за ефектите на 5G.

Настоящите разпоредби на ЕС относно излагането на безжични сигнали, препоръката на Съвета относно ограничаването на излагането на широката общественост на електромагнитни полета (0 Hz до 300 GHz), вече са на над 20 години и следователно не отчита специфичните технически характеристики на 5G.

Позволявайки много по-големи обеми от данни да се транспортират по-бързо и намалявайки времето за реакция, 5G ще даде възможност за мигновено свързване с милиарди устройства, Интернет на нещата и реално свързано население на Европейския съюз. Освен това могат да се очакват милиони работни места и милиарди евро от цифровата икономика.

Възможностите, които предлага петото поколение безжична комуникация, като качване или сваляне на един гигабит данни на секунда, могат да предоставят много предимства. Например — за военни и медицински изследвания, които биха могли да се възползват от достъпа до такава изключително висока гигабитова свързаност.

Въпреки това военните, болниците, полицията и банките продължават да използват кабелни връзки, поне за най-основните си комуникации, главно от съображения за сигурност. Кабелните мрежи обикновено предлагат по-висока скорост на интернет и се считат за по-сигурни. Това се дължи на факта, че кабелната мрежа е достъпна само чрез физическа кабелна връзка, докато при безжичните мрежи сигналът може да се излъчва извън физическите помещения. Кабелната връзка предлага повече от контрол от безжичната мрежа, тъй като такива организации вече осигуряват защита на сървъри и вътрешни ИТ съоръжения в рамките на физическото им местоположение, като се възползват от почти 100% от честотната лента, което също намалява времето за реакция. Това също допринася за повишена сигурност.

Използвайки милиметрови вълни и по-високи честоти от предишните технологии, 5G се нуждае от много по-обширна мрежа от антени и други предавателни устройства. Електромагнитните полета (ЕМП) са невидими области на енергия, измервани в херц (Hz). По-дългите вълни с по-ниска честота са по-малко мощни по отношение на енергията, докато по-късите дължини на вълните при по-високите честоти, са по-мощни. В зависимост от честотата има две категории ЕМП: йонизиращо и нейонизиращо лъчение: както и предходните поколение (2G, 4G, 4G/LTE) технологии, така и 5G технологиите използват радиовълните като преносно средство за информация. Важно е да се подчертае, че радиочестотният спектър, който може да се използва за 5G (например 700 MHz, 800 MHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz) се използва и досега за мобилни комуникации. Това категорично изключва спекулациите, че става дума за нов вид лъчение, което се появява за първи път и което би могло да има нови ефекти върху човешкото тяло.  Трябва да припомним, че вероятните ефекти, които са присъщи на всички нейонизирани лъчения, са широко застъпени и използвани в бита от други безжични технологии като Bluetooth, Wi-Fi и т.н.

Важно е също така да се отбележи още веднъж, че мерките, които се предприемат 5G мрежите да функционират в една защитена и сигурна среда, са изключително строги и ефективни.