В интерес на здравето на столичани вече работи най-модерна станция за контрол на радиочестотния спектър

Комисията за регулиране на съобщения (КРС) вече разполага с нова съвременна дистанционно-управляема станции за радио мониторинг за контролиране използването на радиочестотния спектър за граждански нужди, източниците на радио смущения и незаконните излъчвания, която въведе в експлоатация в гр. София.

В изпълнение на контролните си функции съгласно Закона за електронните съобщения и Плана за развитието на Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди (НСМРЧС) за периода 2021÷2025 г. КРС продължава разширяване на изградената система за радио мониторинг, състояща се от стационарни (обслужваеми и необслужваеми) и мобилни станции за мониторинг на радиочестотния спектър, разположени на територията на цялата страна.

Изградената нова стационарна станция за радио мониторинг е начална стъпка на разширяване на НСМРЧС чрез изграждане на  нови съвременни дистанционно-управляеми станции за радио мониторинг от типа компактни системи. Със станцията ще се осъществява радио мониторинг и измервания на радиочестотния спектър за граждански нужди на територията на гр. София, включително и на обхватите за развитие на 5G мрежите, в съответствие с изискванията на Международния съюз по далекосъобщения (ITU).

Началото на разширението и обновлението на НСМРЧС започна през 2021 г. с доставката на съвременна мобилна станция за радио мониторинг. Функционалните възможности на новата мобилна станция позволят провеждане на специализирани измервания в т. ч. и в режим на “drive test” с цел откриване и локализиране на смущаващи източници и незаконни излъчвания

КРС радиомониторинг

Новите станции (мобилна и стационарна) са с разширени функционални и технологични възможности, оборудвани са с последно поколение специализирана апаратура за измерване и анализ на получените резултати в разширен честотен диапазон, с което се подобрят значително възможностите на КРС за контрол на предоставения за граждански нужди радиочестотен спектър на територията на столицата.

С развитието на технологиите и навлизането на мобилните мрежи от 5-то поколение задачата за стратегическо планиране и контрол на спектъра от страна на КРС става все по-сложна и изисква Комисията да поддържа и развива съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди, за да отговори адекватно като регулаторен и контролен орган, и да се справи с предизвикателствата на новите дигитални технологии.

Related Posts