КРС стартира обществени консултации във връзка с извършен анализ на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите

В съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщения, на свое заседание на 08.07.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията взе решение за провеждане на обществени консултации във връзка с извършен анализ на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите.

Анализът представя преглед на административните разходи и общия размер на събраните такси за 2020 г., както и съпоставка на административните такси и разходи на Комисията, въз основа на които ще бъде предложен актуален размер на административната такса за контрол, съобразен и с резултата от проведените обществени консултации.

Допълнително е извършен преглед и на размера на еднократните такси за административни услуги, предоставяни на гражданите и бизнеса, включващ оптимизация на вътрешните процедури, при запазване на високите професионални стандарти и регулаторни норми.

Предвижда се стимулиране използването на електронни услуги чрез увеличаване на отстъпката, валидна при подаване на документи по електронен път, както и възможност определен радиочестотен спектър да се използва въз основа на облекчен регистрационен режим. Услугата ще се предоставя изцяло електронно, чрез специално създадена платформа.

Анализът се предоставя  за обществени консултации и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации” . В 30-дневен срок заинтересованите лица могат да представят писмени становища.