КРС с нова мобилна станция за радиомониторинг и измервания

С мобилната станция ще се извършва по-добър мониторинг и контрол на радиочестотния спектър, включително и на 5G мрежите

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) вече разполага с нова специализирана мобилна станция за контрол и мониторинг на радиочестотния спектър (РЧС) за граждански нужди, откриване и локализиране на радиосмущения и незаконни излъчвания. Новата апаратура е част от стратегията за развитие на КРС, като с мобилната станция ще се осъществява радиомониторинг и измервания на радиочестотния спектър за граждански нужди, включително и на 5G мрежите, в съответствие с изискванията на Международния съюз по далекосъобщения (ITU).

Мобилната станция е  част от изградената от Комисията Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и е начална стъпка на осъвременяване на  оборудването, съгласно плана за развитието на системата за периода 2021-2025 г.

Мобилната станция е с разширени функционални и технологични възможности, оборудвана е с последно поколение специализирана апаратура за радиомониторинг, измерване и анализ на получените резултати в разширен честотен диапазон, с което ще се подобрят значително възможностите на КРС за контрол на предоставения за граждански нужди радиочестотен спектър.

Функционалните възможности на новата мобилна станция ще позволят провеждане на специализирани измервания в т. ч. и в режим на “drive test” с цел откриване и локализиране на смущаващи източници и незаконни излъчвания. По този начин ще се подобри ефективността на осъществявания контрол относно спазване на Закона за електронните съобщения и подзаконовите актове към него.

С развитието на технологиите и навлизането на мобилните мрежи от 5-то поколение задачата за стратегическо планиране и контрол на спектъра от страна на КРС става все по-сложна и изисква Комисията да поддържа и развива съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди, за да отговори адекватно като регулаторен и контролен орган, и да се справи с предизвикателствата на новите дигитални технологии. Необходимо е КРС да осигури благоприятна регулаторна среда за изпълнение на една от основните си цели, свързана със създаването на необходимите условия за развитие на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения и гарантиране ефективното управление и използване на радиочестотния спектър.