КРС: Решение №101 и решение №102 от 17.03.2021

Решение №101 от 17.03.2021

На основание чл. 93 от Закона за електронните съобщения, във връзка с Решение № 36/28.01.2021 г., Решение № 47/04.02.2021 г., Решение № 94/10.03.2021 г. и Решение № 100/17.03.2021 г.

на Комисията за регулиране на съобщенията,

РЕШИ:

  1. Търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие обявен с Решение № 36/28.01.2021 г. ще се проведе на 06.04.2021 г. в гр.София, в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. “Гурко” № 6, етаж 1, зала 1, от 10:00 часа, съгласно Раздел IV “Правила за провеждане на търга” от Тръжните книжа, утвърдени с Решение № 47/04.02.2021 г. на КРС.
  2. Останалите условия, обявени с Решение № 36/28.01.2021 г. остават непроменени.
  3. Съгласно чл. 93, ал. 3 от Закона за електронните съобщения, настоящото решение да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на КРС.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Станислава Йорданова) (Иван Димитров)

 

Решение №102 от 17.03.2021

На основание чл. 99, ал. 1 от Закона за електронните съобщения във връзка с Решение № 75/18.02.2021 г. и Решение № 88/25.02.2021 г. на КРС, както и във връзка с Решение № 101/17.03.2021 г.,

РЕШИ:

Експертната комисия, определена с Решение № 75/18.02.2021 г.

и Решение № 88/25.02.2021 г. на КРС за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие да продължи работата по провеждането на търга, който съгласно Решение № 101/17.03.2021 г. ще се проведе на 06.04.2021 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Станислава Йорданова) (Иван Димитров)