КРС: Решение №100 от 17.03.2021

Решение №100 от 17.03.2021

На основание чл. 156, ал. 1 от АПК във връзка с Решение № 94/10.03.2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,, както и във връзка с писма вх. №№ 10-00-337-1/16.03.2021 г. и вх. № 10-00-337-2/16.03.2021 г. от „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД,

РЕШИ:

  1. Оттегля изцяло Решение № 94/10.03.2021 г., с което обявява за приключена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие.
  2. Настоящото решение да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на КРС.

Мотиви:

Със своe Решениe № 94/10.03.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие доклад на Експертна комисия, която е определена да проведе обявения търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие.

Решение № 94/10.03.2021 г. на КРС е обнародвано в Държавен вестник и е публикувано на интернет страницата на КРС.

След взимане на решението на КРС постъпиха писма вх. № 10-00-327/11.03.2021 г. и жалба вх. № 14-00-306/11.03.2021 г. от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД (БТК) срещу решението на КРС. С писмото и жалбата, предприятието оспорва решението на КРС и посочва, че процедурата не следва да се обявява за приключила, тъй като БТК е подало заявление за повече от една честотна лента. Предприятието твърди, че независимо от това, че формално са подадени три заявления има повече искания от наличния свободен ресурс, поради което е приложима тръжната процедура и счита, че това възпрепятства комисията да приключи процедурата с издаването на разрешенията.

БТК изразява ясно и категорично желание за участие в търг.

По жалбата на БТК срещу Решение № 94/10.03.2021 г. на КРС е образувано административно дело № 223/2021 г. по описа на Административен съд – София област.

Съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници и на заинтересованите страни, за които оспореният акт е благоприятен административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт. Тази разпоредба дава правомощие на административния орган да оттегли акта си.

В тази връзка постъпиха писма вх. №№ 10-00-337-1/16.03.2021 г.

и 10-00-337-2/16.03.2021 г.от „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”

ЕАД, които като заинтересовани страни изразяват съгласие КРС да оттегли Решение № 94/10.03.2021 г.

В тази връзка КРС оттегля изцяло Решение № 94/10.03.2021 г. на КРС.

Съгласно чл. 100, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, решението за обявяване на процедурата за приключила се обнародва в “Държавен вестник”. Същият ред е приложим и за оттеглянето на решението за обявяване на процедурата за приключила.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Станислава Йорданова) (Иван Димитров)