Онлайн дискусия на тема „5-то поколение мобилни мрежи – възможности за развитие на общините“ – 18 март 2021

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира на 18 март онлайн дискусия на тема: „5-то поколение мобилни мрежи – възможности за развитие на общините“ – от 10:30 ч. до 12 ч., чрез платформата ZOOM.

5G технологията ще бъде главен фактор за бъдещите цифрови услуги в основните области на живота на гражданите и важна основа за цифровите и зелените трансформации. С оглед на големата акивност на българските общини в инициативата на Европейската комисия WiFi4ЕU  – 97% регистрирани за участие и 91% общини, спечелили ваучер на стойност 15 хил. евро, има сериозна необходимост от високоскоростна и висококачествена свързаност на публичните места на територията на страната.

За успешно участие на местните власти и в предвиденото продължение на инициативата – „Интелигентни общности“, ще е необходима високоскоростна оптична свързаност на съответната територия. Така ще се създаде възможност за участие на населени места, които в друг случай биха останали изключени поради липса на техническа инфраструктура.

Цифровият компонент от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България акцентира на реформите и инвестициите в цифрови технологии, инфраструктура и процеси. Особено внимание се отделя на реформите и инвестициите, които ще насърчат цифровизацията на местно ниво с акцент върху услугите, здравеопазването, образованието и МСП. Средствата ще бъдат насочени към осигуряване на непрекъснато, сигурно предоставяне на високоскоростна свързаност (мрежи, които предлагат симетрична свързаност от поне 1 Gbps) за движещите сили на социално-икономическото развитие като училища, транспортни центрове и основни доставчици на обществени услуги с използване на възможностите на 5G мрежи, включително осигуряване на непрекъснато предоставяне на свързаност по основните транспортни маршрути.

С реализацията на проекта ще се преодолее в максимална степен цифровото разделение чрез осигуряване на достатъчен капацитет и скорости до 1 Gbps за крайни клиенти за използване на иновативни цифрови услуги и приложения, вкл. в изоставащите в икономическото си развитие райони на страната.

По време на дискусията ще се представи обща информация за 5G технологията и ще се коментират възможностите, които тя дава за развитието на общините. Линк за включване в мероприятието ще бъде предоставен допълнително.

Заявки за участие и предварителни въпроси за срещата могат да бъдат изпращани на електронен адрес: EkipEIT@mtitc.government.bg.