Планът за Възстановяване и Устойчивост е ключов двигател за развитие в България. Ето защо

През 2020 г. българската икономика се е свила с между 3 и 5% , сравнено с 7.4% за целия ЕС. Очакваното ниво на безработица за годината е 5.6% (7.7% в ЕС), зад което стои 2.6% средногодишно намаление на заетостта.

За преодоляване на икономическите последици на COVID кризата през юли 2020 г., по предложение на Европейската комисия, бе създаден нов инструмент за за възстановяване от, наречен „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024г). ,който има три основни стълба – оказване на подкрепа на държавите-членки за тяхното възстановяване, стимулиране на икономиката и частните инвестиции, извличане на поуки от кризата

Част от „Следващо поколение ЕС“ е “Планът за Възстановяване и Устойчивост”, който предвижда предоставянето на €672.5 милиарда в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите-членки, от които във формата на финансови инструменти – €360 млрд. за заеми и €312.5 млдр за безвъзмездни помощи (грантове).

Целта е да се смекчат икономическите и социалните последици от пандемията и да се направят европейските икономики и общества по-устойчиви и по-добре подготвени за предизвикателствата и възможностите възникващи от дигиталните и зелените преходи. В тази връзка 20% от общия бюджет (€130 милиарда) е задължително да бъдат предназначени за внедряване и развитие на дигиталните технологии, включително 5G.

Какъв е бюджетът за България?

Критериите за разпределение на безвъзмездните средства между държавите членки са следните:
• населението
• стойност на БВП на глава от населението и
• средното равнище на безработица през последните 5 години (2015-2019 г.) в сравнение със средното равнище за ЕС.

За целите на програмиране на средствата държавите членки изготвят Национални планове за възстановяване и устойчивост като на 8 февруари 2021 г. България изпрати втория си проект на Национален план пред ЕК, който може да намерите на www.strategy.bg. Крайния срок за официално подаване е 30 април 2021 г.

Общия финансов пакет, от който България може да се възползва, възлиза на 6,217 млрд. евро безвъзмездни средства (грантове) и възможност за 4,549 млрд. евро заеми. 24% от тях са предназначени за дигитално развитие.

Какви са целите на Планът за Възстановяване?

Според Планът за Възстановяване и Устойчивост, в основата на развитието е разгръщането на мрежи с много голям капацитет, което да гарантира, че никоя част от страната или група в обществото няма да остане без адекватна цифрова свързаност. Към 2020 г., едва 58% от домакинствата имат абонамент за широколентов достъп до интернет (при 78% средно за ЕС). В допълнение, България изостава по отношение на показателя за готовност за навлизане на 5G, като по данни на DESI 2020 е разпределила само 14% от спектъра за безжична широколентова връзка.

Една от основните причини за забавянето на цифровизацията в България е ниското ниво на цифрови умения сред населението. Едва 11% притежават умения над основните, а повече от 2/3 нямат дори и основни дигитални умения.

Също така, българските компании се затрудняват да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от новите дигитални технологии — едва 6% от малките и средните предприятия (МСП) продават онлайн (средно 17% за ЕС), 3% от МСП продават зад граница и едва 2% от техния оборот идва от търговията онлайн.

Следователно, Планът предвижда следните цели да бъдат постигнати до 2025-та:
– 98% от населението на страната да има гигабитова свързаност
– 50% от населението да притежава поне основни умения в областта на цифровите технологии
– 35% внедравяне на дигиталните технологии в предприятията

Засега, индикативния разчет на финансовите ресурси е все още в развитие. Инвестиция с изяснен прогнозен разход е „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура“, с разход 685 075 323 лева. Има още проекти в земеделието, образованието, съдебната система и водоснабдяването.