Франция ще разсейва 5G страховете с повече замервания на мрежите

Ф

ранция ще разсейва 5G страховете с повече замервания на мобилните мрежи в страната. Правителството ще разшири почти двойно своята програма за тестове на излъчванията. Местните регулатори вече са осъществили доста замервания, особено на новите базови станции, покрай предстоящото пускане на 5G услуга в страната. Те се очакват да бъдат активирани всеки момент, след като през септември беше пуснат търга за допълнителните честоти в 3.4-3.8GHz.

Всяка държава има различни режими на контрол на електромагнитните излъчвания, като в България има троен контрол върху мобилните клетки. Първият е на проектно ниво – било то при изграждането на нова станция или модернизацията на съществуваща – се подават документи с очакваните параметри. Второто ниво е реално замерване преди пускане и лицензиране на готовия обект. Третият е последващ – при него, контролните органи правят тестове на станции на чувствителни места и на произволни такива през годината.

Засилени мерки

stck-radio-towers-illustration

Френският регулатор, който контролира излъчванията ANFR ще извърши 6 500 теста на всички активни поколения мобилни мрежи в страната. Те ще бъдат увеличение до 10 000 през 2021 г. За сравнение, властите са извършили едва 3 066 такива през миналата 2019 г. Резултатите ще бъдат обявени публично на сайта на регулатора.

„AFNR ще извърши 4 800 специфични замервания, за да установи силата на излъчвания на мобилните антени преди и след пускането на 5G услугите в страната“

Седрик О, секретар по дигиталните въпроси на Франция

„AFNR ще извърши 4 800 специфични замервания, за да установи силата на излъчвания на мобилните антени преди и след пускането на 5G услугите в страната“, коментира Седрик О, секретар по дигиталните въпроси на Франция.

300 от тестовете ще бъдат осъществени до края на 2020 г., а останалите 4 500 ще се извършат през следващата 2021 г. Те ще са допълнителни на настоящите нива. Седрик О допълни, че ще бъдат изследвана силата на излъчване, както на антените в 3.5GHz, така и в останалите честоти.

Липса на риск

Emf-limits-incnirp

Френският секретар по дигиталните въпроси подчерта, че средната сила и плътност на излъчване на мобилните мрежи е почти 150 пъти по-ниска от максималните ограничения, които са препоръчани от Комисията за предпазване от нейонизиращи лъчения (ICNIRP). Страната използва тях, като база за регулиране на електромагнитния фон.

В България ограниченията са много по-строги – между 45 и 100 пъти по-стриктни и ниски нива се взимат за максимално допустимите такива. По този показател, страната ни е сред най-силно защитените по света, заедно с Белгия и Швейцария.

Стремежът на Франция е да успокои своите граждани, че 5G технологията не представлява риск за здравето. Положителният ефект е, че по този начин страната ще засили контрола над операторите. Негативният е, че може да не успее да разсее напълно конспиративните теории.